O firmie

Historia

Geneza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Obornikach sięga początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W wyniku wydzielenia i odłączenia od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 1 listopada 1991 roku powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach. Działające początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe, wkrótce zostało skomunalizowane i przekazane Miastu i Gminie Oborniki. 29 grudnia 1993 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę prawa handlowego, w której 100 procent udziałów posiada Miasto i Gmina Oborniki. Od tego momentu działa jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach. W dniu 11.12.2008 inwestorem strategicznym została ENEA S.A. obejmując pakiet większościowy czyli 87.99 % udziałów. PEC Oborniki stał się elementem GRUPY ENEA. Początki przedsiębiorstwa były bardzo trudne, tym bardziej, że było ono tworzone zupełnie od podstaw, bez pomocy zewnętrznej, gotowych rozwiązań i doświadczeń. Udało się jednak osiągnąć znakomite efekty, głownie dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy kierownictwa oraz pracowników. Z dniem powołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Obornikach, produkcja ciepła odbywała się w siedmiu kotłowniach węglowych, zlokalizowanych na terenie miasta Oborniki (przy ul. Wybudowanie, ul. Lipowej, ul. Łazienkowej, ul. Armii Poznań, ul. Kopernika oraz dwóch kotłowniach przy ul. Młyńskiej). Zarząd przedsiębiorstwa stawiana bezpieczeństwo i nowoczesność. Kotłownie przy ul. Młyńskiej oraz ul. Kopernika zostały zlikwidowane, a ich odbiorcy zostali przyłączeni poprzez sieć cieplną do kotłowni przy ul. Lipowej. Od 1 stycznia 2004 roku Przedsiębiorstwo powiększyło się o nowo wybudowaną kotłownię gazową K-7 w Obornikach przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Od 1 stycznia 2005 roku przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w kolejnych nowych kotłowniach: K-10 przy ul. Starorzecznej i K-11 przy Rynku. W roku 2007 zakupiono nowe źródło w Obornikach ul. Łukowska trzy kotły WR 5 do której w roku 2013 podłączono kotłownię przy ulicy Lipowej ( K-2) co umożliwiło jej likwidację.

Tags: 

Struktura

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach jest przedsiębiorstwem, którego głównym zadaniem jest  zapewnienie ciepła mieszkańcom Obornik. PEC Oborniki sp. z o.o. jest własnością ENEA S.A.(99,93% udziałów). Kierowaniem sprawami spółki i podejmowaniem decyzji dotyczących działalności spółki (zgodnie z umową spółki) zajmuje się  Zarząd. Pracę Zarządu kontroluje Rada Nadzorcza, która opiniuje decyzje podejmowane przez Zarząd. W skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele udziałowców . W spółce działa także Związek Zawodowy reprezentujący interesy pracowników.

Tags: 

Działalność

Działalność Podstawowym rodzajem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja i dostarczanie ciepła dla swoich odbiorców. Produkcja ciepła odbywa się w kotłowniach zlokalizowanych w Obornikach. Początkowo przedsiębiorstwo posiadało przejęte przestarzałe kotłownie węglowe; z czasem rozwijało się, przejmując lub budując kolejne i modernizując już posiadane. Produkcja i przesył ciepła są prowadzone zgodnie z otrzymanymi koncesjami, pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo zajmuje się także obsługą i zarządzaniem kotłowniami na zlecenie odbiorców zewnętrznych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera swoja działalność Przedsiębiorstwo jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Ustawa ta reguluje zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Drugim, równie ważnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), która reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, w tym ciepłowniczych. . W dniu 11.02.2002 r. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000088403. Wysokość kapitału własnego spółki wynosi 6 582 500 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, przedsiębiorstwo musi uzyskać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją energii, w tym ciepła. Przedsiębiorstwo stosuje się również do szeregu innych akrów normatywnych dotyczących działalności gospodarczej, jak i aktów dotyczących ściśle działalności ciepłowniczej.

Tags: